9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Petra Hlavatá - alchymická dílna Raffaela

Petra Hlavatá vystudovala farmacii. Vyzkoušela si práci paní magistry v bílém plášti, ke které s úctou vzhlíží mnoho pacientů. To ji však neuspokojovalo a proto se rozhodla opustit jistotu. Tak vznikla pražská alchymická parfumerie Rafaella.V inspirativních prostorách na Malé Straně v Praze se Petra pouští do míchání a prodeje vlastních vůní, které považuje za kvalitní a léčivé. Dováží parfémy z celého světa, oleje, kadidla a kuřidla z Orientu.

  • Petra Hlavatá - alchymická dílna Raffaela
    Petra Hlavatá - alchymická dílna Raffaela

Uvidite:
3.7. 2015
4.7. 2015
10.7. 2015
31.7. 2015
1.8. 2015
14.8. 2015
22.8. 2015

Petra Hlavatá vystudovala farmacii. Vyzkoušela si práci paní magistry v bílém plášti, ke které s úctou vzhlíží mnoho pacientů. To ji však neuspokojovalo a proto se rozhodla opustit jistotu. Tak vznikla pražská alchymická parfumerie Rafaella.V inspirativních prostorách na Malé Straně v Praze se Petra pouští do míchání a prodeje vlastních vůní, které považuje za kvalitní a léčivé. Dováží parfémy z celého světa, oleje, kadidla a kuřidla z Orientu. Otevřela Školu čichu pro zájemce o rozvoj vlastních smyslů a vonných dovedností, pořádá semináře a výstavy. Věnuje se tvorbě osobních parfémů, krok za krokem hledá s klienty jejich pravou vůni a skládá jedinečné kompozice.

„Vůně jsou svět samy o sobě a taky vím, že nás znovu spojují, přinášejí radost a léčí. Věřím, že se s nimi vracejí staré dobré zlaté časy, časy, kdy každý král měl svého parfuméra či alchymistu a vůně používal zcela vědomě. Šel-li do boje jednu, třeba divoká pižma, a šel-li na lože jinou, třeba moudrý nard. Vždyť i sám král Šalamoun, a to byl jeden z nejmoudřejších, ve své písni zpívá: Má nevěsto, voníš nardem. A to nemluvím o královnách, jejich komnatách a tajných elixírech a vůních. Historie vůní je historií lidstva a já jsem průzkumník a poutník. Říkám ‚ne‘ otupělým smyslům, otupělým nosům, které nepoznají, co jim je libé a nelibé, necítí již nic, protože jejich čich spí. Je to čich lidí, kteří jsou otupělí životem, přesycení konzumem, věřící více tomu, co jim kdo řekne nebo co vidí v reklamě, než co sami cítí.  Dobrá zpráva je, že i když čich spí, není ztracen, vždy se dá obnovit a probudit. Člověk může znovu začít cítit vůně, sebe, svět.”   Říká o svém vonném řemesla Petra Hlavatá. Více na zde

Baroko milovalo alegorie a personifikace. V barokním umění se objevovaly doslova ve všech oborech. Najdete zde zosobněné planety, vlastnosti a síly, utvářející lidský i nadpozemský svět. Sochař Matyáš Bernard Braun vytvořil na zámku Kuks nezapomenutelné sousoší neřestí a ctností. Pro festival 9 týdnů baroka vtělila Petra Hlavatá alegorie hříchů a ctností do 14 originálních parfémů. Čich je nerozlučně svázán s naší pamětí a každý z nás má své vonné království. Vůně libé i nelibé, zacítíte a jste tam. Tedy vstupte do labyrintu vůní a přivoňte, nechte se vést jemnou vůní a poznejte ty svoje.

 

7 smrtelných hříchů a 7 ctností

1. Pýcha(superbia) Sebeláska, narcismus, marnomyslnost, namyšlenost, zpupnost, nadutost, povýšenost, opovrhování druhými. Je vlastnost člověka, který se povyšuje nad druhé a pohrdá jimi. Nejvážnější ze všech smrtelných hříchů a také ten, z kterého pocházejí hříchy ostatní. Pokora(humilitas) Víra. Skromné chování, nesobeckost, mající respekt. Mít důvěru, když se očekává, nikoliv neúměrně velebit sám sebe. 

2. Lakota(avaritia)Bujnost, přepych, nenasytnost, hrabivost, osobní zisk, ale i krádeže a úplatkářství. Vyznačuje se touhou získávání co největšího majetku a realizováváním této touhy. Přehnané lpění na majetku, nekontrolovaná touha hromadit majetek a neochota dělit se byť i jen o neupotřebitelné přebytky. Je to hřích přemíry. Štědrost(liberalitas) Láska, charita, velkorysost, ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů. Štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Potlačená chamtivost a egoismus.

3. Závist(invidia) Žárlivost. Nezkrotná touha po majetku, kterým disponuje někdo jiný a snaha to získat i za cenu zavrženíhodných činů. V Danteho Očistci závistivcům zašívali zavřené oči drátem. Přejícnost(humanitas, charitatis) Laskavost, lidskost, obdiv, charita. Soucit, přátelství bez předsudku a pro jeho příčinu.

4. Hněv(ira) Zlost, hněv, nenávist, vztek, násilí, předsudek, diskriminace, pomstychtivost se projevuje nadměrnými a nekontrolovatelnými pocity zlosti a nenávisti.  Mírumilovnost(patientia) Trpělivost, schopnost snášet, otužilost, shovívavost, vyrovnanost. Shovívavost a odolnost snášet utrpení dosažené sebeovládáním, umírněností a zdrženlivostí. Vyřešení konfliktu mírumilovně, i když se druhá strana uchýlí k násilí. Schopnost odpustit, smilovat se nad hříšníky. Laskavost je vyvážený střed mezi hněvem a slabošstvím.

5. Smilstvo(luxuria) Nebo-li chtíč, znásilnění, zvrhlost. Tento hřích původně označuje jakoukoliv přemrštěnou touhu po sexuálním uspokojení, v současnosti je ale vnímán pouze jako realizování této touhy.  Cudnost(castitas)

Zahrnuje přísnou mravní čistota a prospěšnost a dosažení čistoty myšlenky pomocí vědomého zdokonalování. Cudnost, zdrženlivost, bezúhonnost, čistota duše. 

6. Obžerství(gula) Nebo-li nenasytnost. Nesmyslná nebo zbytečná přemíra spotřeby. Střídmost(frenum) Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímální plnou myslí, sebeovládání, “uzda".

7. Lenost(acedia) Lenost se u hříšníka projevuje tak, že odmítá využívat potenciál svých schopností, neochota jednat, nebo se starat. Dříve byl nazýván hříchem smutku (lat. tristitia). Dnes by se dal nazvat také jako deprese, apatie, neradostnost. Činorodost(industria) Úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost, iniciativa. Horlivá a důkladná přírozenost v činění a konání. Energická pracovní morálka. Hospodařit dobře s časem, sledovat vlastní činnosti a vyvarovat se lenivosti.